Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kormas Elektrik Motor San. ve Tic. A.Ş. Kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet gösteriyoruz. Bu bilinçle, Kormas ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz, Kormas ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kormas birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kormas ile ilişkiniz devam ettiği sürece kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kormas hizmetlerinden yararlanmanız için ilgili iş birimleri tarafından yapılması gereken çalışmalar, Kormas’ın ve iş ilişkilerinde bulunduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Kormas tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Kormas lokasyonlarının fiziksel güvenliğinin ve kontrolünün sağlanması, hukuki uyum süreci, mali işler vb), Kormas stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Kormas’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz;

Kormas hizmetlerinden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmalar, ilgili iş birimleri tarafından, Kormas’ın hukuki ve ticari güvenliği ile iş ilişkisinde bulunduğu kişiler (Kormas tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Kormas lokasyonlarının fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, hukuki uyum süreci, finansal İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler, Kormas ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Kormas insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde yürütülmektedir. çerçeve aktarılabilir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Kormas’ın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kormas’a iletmeniz durumunda Kormas talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Kormas tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kormas’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu bu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzun KVK Kanunu gereğince yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Kormas olarak. Bu çerçevede, Kormas KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında başvurunuzu yazılı olarak ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmeniz için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu hükümleri

Madde 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.kormas.com adresindeki formu doldurup imzalı bir nüshasını ‘Kormas’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@kormas.com adresine güvenli elektronik posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. İmzalı olarak gönderebilirsiniz.