12V Tek Milli Fan Motorları Ve Tekli Blower Üniteleri Motors With Single Shaft By Fan And Single Blower Units

12V Küçük Tekli Ünite  364m3/h, Üç Devir

12V Küçük Tekli Ünite 364m3/h, Üç Devir Kod 5 701 130 120 018

12V, Büyük Tekli Ünite 580m3/h, Tek Devir

12V, Büyük Tekli Ünite 580m3/h, Tek Devir Kod 702 415 03 / 5 701 140 120 001

12V, Tek Çıkışlı Blower Komple Orta Tekli Ünite, Sağ 206-487m³/h

12V, Tek Çıkışlı Blower Komple Orta Tekli Ünite, Sağ 206-487m³/h Kod 5 701 130 120 017

12V, Tek Çıkışlı Blower Komple Orta Tekli Ünite, Sol 206-487m³/h

12V, Tek Çıkışlı Blower Komple Orta Tekli Ünite, Sol 206-487m³/h Kod 702 415 02 / 5 701 130 120 001

12V, Küçük Tekli Blower Ünitesi, Sol 400m3/h

12V, Küçük Tekli Blower Ünitesi, Sol 400m3/h Kod 702 415 21 / 5 701 120 120 001

12V, Küçük Tekli Blower Ünitesi, Sağ 400m3/h

12V, Küçük Tekli Blower Ünitesi, Sağ 400m3/h Kod 702 415 23 / 5 701 120 120 002

12V, Tek Milli Fan Motoru ø123, 2800 d/d

12V, Tek Milli Fan Motoru ø123, 2800 d/d Kod 672 150 01 / 5 701 110 120 002